29 1°. 2". 3°. Op het voetspoor van vorige jaren is ook nu weder een schoeijing bij de Loosduinsche brug over eene lengte van 25 meters door een kaaimuur vervangen, terwijl geen nieuwe schoeijingen werden geslagen en de bestaande slechts voor zooveel noodig naar behooren werden onder houden. Het gewoon onderhoud der bruggen, waaronder de ver nieuwing van dekken en rijvoeringen een voorname plaats bekleedt, neemt door het toenemende verkeer steeds toe. Over het algemeen mag gezegd worden dat de toestand der bruggen voldoende wasook zelfs die over het Kanaal genaamd de Koninginnebrugwaaraan echter geenszins de voorgenomen herstelling plaats hadomdat aan eene geheele vernieuwing dier brug in 1873, ook met het oog op de duinwaterleidingde voorkeur moest worden gegeven boven eene gedeeltelijke en onvoldoende voorziening. De brug over de sprank van het Kanaalwier ver nieuwing reeds bij de Begrooting bepaald was, werd ten behoeve van den aanleg der duinwaterleiding geheel ver nieuwd en verlegd. Verder hebben wij hier te wijzen op het leggen van een ijzeren draaibrug over de nieuw aangelegde vaart naar de Aschstaal op het maken eener brug over de Schelpslootter vereeniging der twee gedeelten van de Laan Copes van Cattenburch en op het wegbreken der loopbrug over de vaart langs den Houtweg, de vervanging van welke brug niet noodzakelijk is geacht. 3°. Kaaimuren en schoeijingen. 2°. Bruggen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 35