De rijtuig fabriek van de firma M. L. Hermans en C°. verkeerde in bijzonder voordeeligen staat. De bestellingen namen zóózeer toe, dat aan de veelvuldige aanvragen niet tijdig kon worden voldaan. Bij de vele bestellingen uit de Indiëndie reeds verscheidene jaren voorkwamenvoegden zich ook de orders uit verschillende landen van ons werelddeel; zoodat in 1872 ook verzendingen naar Duitschland en 1 talie' hebben plaats gehad. Een en ander strekt tot bewijs, dat de voortbrengselen dezer binnen ’slands De meubelfabriek van de Gebes. Hoeeix en van de firma H. P. Muttees en Zoon, hadden druk werk. Hetzelfde kan gezegd worden van de minder uitgebreide inrigting der firma Gebe. en Gez. Mooönens, waar 11 arbeiders boven- en 1 be neden 16 jaren werkzaam waren. Omtrent den toestand der ijzergieterij en fabriek van stoom- en andere werktuigen van de firma L. J. Enthoven en C°. werden ons de gewone uitvoerige mededeelingen ditmaal niet gedaan. Uit de omstandigheid dat daar, aan het einde van 1872, 217 arbeiders meer werkzaam waren dan op 31 Decem ber 1871, zou kunnen worden afgeleid, dat er in deze hoogst - belangrijke inrigting meer bedrijvigheid heeft geheerscht. Aangaande den toestand der ijzergieterij en fabriek van sloom- en andere werktuigen der naamlooze vennootschap de Prins van Oranje" luiden ook nu de berigten weder gunstig. De fabriek van loopend gaz van N. D. Goldsmid zet de levering van gaz aan de gemeente en particulieren op uitge breide schaal voort. Dit onderwerp gaf der Kamer aanleiding tot een adres aan den Raad der gemeente, waaromtrent in Hoofdstuk XI hierna meer uitvoerige mededeelingen overkomen. willen medewerken aan de meerdere volledigheid van ons ver slag. Bij vergelijking met de tabel over 1871 blijktdat er thans een stoomtuig minder is, nl. dat in de snelpersdrukkerij van Wales en C°. a. Fabrieksnijverheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 350