I 1 In de fabriek van klokken en torenuurwerkentevens horologie- makerij van Jesse Mosset, firma August Mullet, waren 10 arbeiders boven 16 jaren, met een weekloon, dat afwisselde tusschen 2.50 en 20.00. Verdere bijzonderheden ontbreken. De fabriek van bouwmaterialen uit cementsleen van Jacs. Pleysier te Scheveningen werkte voorspoedig. Ook het berigt aangaande de fabriek van jalousien van D. van der Meijden getuigt van vooruitgang. Daar waren 9 arbeiders boven- en 1 beneden 16 jaren werkzaam. brieken van de firma Wed. Muller en Zoon en van L. Slot bloeijend. Een van deze industrieelen vulde zijne opgave aan met de opmerking: «dat over het algemeen de loonsverhooging geen vongunstigen invloed op de industrieele zaken uitoefent; doch «dat de Regering zelve het voorbeeld ook moet geven en wel in het openbaar, opdat daardoor het oordeel van het consu- merend publiek beter geleid worde en men, overtuigd van de «noodzakelijkheid, williger de verhoogde prijzen betale en daardoor de loonsverhooging den patroon niet ga drukken, n De opgaven omtrent de steen-, boek- en courant drukkerijen voor zooverre zij tot ons kwamen, luiden over het algemeen gunstig. Een dier opgaven bevat den wensch naar wijziging der Patentwet, zoolang zij blijft bestaan: «opdat niet de een «gepatenteerde nog minder dan -1 pet. en de andere 4 en meer pet. van zijn inkomen betalezoo als thans werkelijk geschiedt. Aangaande de distilleerderijen van D. J. van Bijsterveld (firma Mobach en C°.), van de firma’s Welsinck en Haane- beek en J. F. Volgbafe en CO. wijzen de ontvangen berigten op gunstigen toestand. Van de boekbinderij en Unieer fabriek van J. V van den Heuvel kan gezegd worden, dat zij met steeds toenemend succes werkzaam is. Eveneens van de vermaarde boekbinderij en albumfabriek van F. W. Rinck.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 352