In de wasch- en bleekinrigting onder directie van A. W. Heynen waren 5 mannelijke en 45 vrouwelijke arbeiders boven 16 jaren werkzaam. De toestand was vooruitgaande. De brood- en meelfabriek werkte voordeelig; zij mag zich in een geregeld debiet verheugen, hoewel het debiet der onder scheidene broodsoorten, het eene jaar met het andere vergele ken altijd verschil oplevert. Zij heeft 39 depothouders in ’s Gra- venhage en 1 te Voorburg. De toestand der zeepziederij van A. Levisson bleef station- nair. Jaarlijks wordt van daar de klagt vernieuwd dat het Hooger bestuur geen afdoende maatregelen neemt om den druk waaronder deze fabrieken verkeeren te temperen; en dat, ter wijl loog- en oleïnezeep onbelast en zonder eenigen hinder worden verkocht, de eigenlijke zeepfabricatie door accijns en allerlei belemmerende voorschriften gebonden blijft. Ondanks de buitengewoon hooge prijzen van het slagtvee verkeerde de ’sGravenhaagsche vleeschhouwerij in bloeijenden staat. De fabriek van chemicaliën van de firma J. Motton en Zonen verkeerdeondanks den druk der buitenlandsche concur rentie, in goeden staat. Zij deelt in het gemak, dat het vrij geven door de Regering van den handel in gemethyleerd gedis tilleerd aan handelaars en fabriekanten verschaft. Het materieel der brood- en beschuitbakkerij van de firma LensveltNicola, wier toestand als gunstig wordt vermeld, werd uitgebreid met een graanmolen. Van die zijde werd ge klaagd over de wanverhouding tusschen het invoerregt op hard graan en meel. Zijne vraag: «of het nog langer moet duren Omtrent de fabriek van minerale wateren enz. van de firma v. Eyndhoven en C°. kunnen wij geen bijzonderheden mede- deelen; ons verzoek om inlichting bleef onbeantwoord, evenals dat aangaande de bierbrouwerij van Lans, de zoutziederij van de Kok en de hoeden fabriek van Pauwels.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 353