b. Ambachtsnijverheid. M. J. van Zanten, W. Slotboom en Zoon, W. be Jong, Gebrs. van Malsen, Reuser en Marlener, G. H. Bauer, B. Kühnel, Leefers en van Wijk, Gebes. Hamakers, 28 28 30 20 20 9 8 7 2 3 2 4 Ook omtrent verschillende vakken van ambachtsnijverheid mogten wij berigten ontvangendie zonder uitzondering op vooruitgang of bloei wijzen. Wij vernamen dit omtrent de inrig- tingen van metsel-, timmer-, loodgieters-, steenhouwers- of verf- werk van: «dat, terwijl van 2400 kilogram hard graan slechts f 1.50 wordt gehevende invoer van 100 kilogrammen meel met ƒ0.40 is belast zijn wij zoo vrijbij dezen aan de welwillende overweging der Regering te onderwerpen. De berigten omtrent de chocoladefabriek van W. N. Raaijma- kers en de grutterij van L. J. Wijsman en G. C. Smeele luiden zonder uitzondering gunstig. Ook van hier deed zich de klagt hooren over den ongelijkmatigen druk der Patentbelasting meer bijzonder dat de landbouwer al zijne producten verhandelt zonder wegens patentregt iets aan de schatkist bij te dragen, terwijl daarentegen op de uitoefening van de geringste andere nering een betrekkelijk aanzienlijke cijns wordt gelegd. De zijden en wollenvencerij en drukkerij met daaraan verbon den chemische stoomwasscherij van M. TackSturm streeft er naar, om op de hoogte van den tijd te blijven en aan diens voortgaande eischen te voldoen. Deze inrigting onderging in 1872 menige verbetering, die wel niet zonder gunstigen invloed zullen blijven op haren toestand. werkz. met 110 arb. bov. en 15 ben. 16 j. It u tr it tt tt rt tt u tt tt tt n tf tt tt u u n n If I! It II tf tt it tt tr tt tt u H It n II tt it tt it tt it tt II tf ft II It

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 354