I I 1. 5. 4. 1. 5. 3. 1. Timmerman Kleedermaker Letterzetter, Paraplui emaker Schoenmaker, Boekbinder Smid, In den toestand van de Leesinrigting voor den ambachtsman is weinig verandering gekomen. Het ledental blijft stationnair. Niettegenstaande al de middelen, die het Bestuur aanwendt om het bezoek der localen door veranderde en verbeterde inrig- ting te veraangenamenom de bibliotheek met de meest gezochte boekwerken en tijdschriften te verrijken en omdoor voordrag- ten op verschillend gebied, ook de vrouwen en kinderen der leden genotrijke avonden te bereiden, mag het niet meer leden tellen dan reeds eenige jaren geleden. De reden daarvan mag het Bestuur met zekerheid toeschrijven aan de menigte vereenigingen van allerlei aard, die te dezer stede onder de ambachtslieden bestaan en dieandere middelen bezigende om hare leden te trekken, den ambachtsman meer, hoewel niet beter en wenschelijkergenot schijnen te verschaf fen. Alleen de les in het boekhouden mogt genoegzaam deelne mers tellen, om met vrucht te worden voortgezet. Het bezoek der localen is toenemendehoewel het vooral des zomers door het bedanken van een groot aantal leden nog niet zoo groot is als dat, waarin zich een aantal koffijhuizen van minder gehalte mogen verheugen. De voordragten, waarin zooveel mogelijk afwisseling werd gebragt Het gedrag der leerlingen gaf, bijna zonder uitzondering, reden van tevredenheid. Van de herhalingsschool, die zij ver- pligt zijn te bezoeken, werd met vrucht gebruik gemaakt. Het aantal contribuerende leden is in den laatsten tijd door overlijden, vertrek uit de gemeente enz. beduidend verminderd, hetgeen nadeelig werkt op de financiën der Vereeniging. Meer dere deelneming blijft wenschelijk. J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 356