L en die voor het meerendeel ook door de vrouwen der leden werden bijgewoond, werden trouw bezocht. Het Bestuur mogt zich daarbij verheugen in de medewerking zoo van verschillende Vereenigingen als van bijzondere personen. Van de boekerij werd een zeer druk gebruik gemaakt, dank zij de uitbreiding daarvan, zoo door aankoop als door geschen ken van verschillende particulierenwaarvan het Bestuur erken telijk melding maakten waarvoor het zich immer in het belang der zaak houdt aanbevolen. In 1872 mogt de ’s Gravenhaag sche Voorzorgmaatschappij opnieuw ondervinden, dat het vertrouwen in die instelling is toegenomen. Bij de belangrijke uitbreiding van het cijfer der inbrengers, inzonderheid in de laatste vijf jarenklom hun aan tal al weder hooger dan het vroeger ooit geweest was. Dat getal steeg in dat jaar tot 592, zijnde 32 meer dan in 1871. Gedurende de maanden February tot October beliep het bedrag der ingezamelde spaarpenningen 16,193.62 of ƒ1992.95 meer dan in het vorige jaar. De vrijwillige bijdragen van donateurs beliepen ƒ214.00, zijnde 50 cents meer dan in 1871. Het bedrag van gewonnen renten op uitgezet kapitaal was 253.5'7of 30.82 meer dan in het vorige jaar. De toestand der Vereeniging lot verbetering van de woningen voor de arbeidende klasse te ’s Gravenhage bleef in 1872 dezelfde. De 398 woningen der Vereeniging waren allen bewoond, en de vele aanvragen tot bekoming eener woning toonden zeer duidelijk dat deze arbeidershuizen zeer gezocht zijnen dat er nog steeds groote behoefte aan woningen bestaat. De financieele toestand was gunstig; de huurders voldeden de huur bijna zonder eenig verzuimen het Bestuur was in staat eene aanmerkelijke som tot aflossing der aangegane leerlin gen aan te wijzen. Op het einde van 1872 is de Vereeniging door aankoop eigenares geworden van een groot terrein aan de Hoef'kade, waarop zij zich voorstelt in 1873 een 125 tal woningen te bouwen. Eene leening groot 140,000 ad 5 pet. is daartoe uitgeschreven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 357