I De volstrekt noodige onkosten voor de administratie beliepen 240.25 of 4.254 minder dan in 1871. De uitkeering heeft in November plaats gehad en weder, evenals in de vier laatst vorige jaren in geld. Daarbij is een bijslag verleend van f 310.19. De ’s Gravenhaagsche hulpbank ziet haar werkkring bij voort during uitbreiden. In 1872 ontving zij 612 aanvragen om voorschot, waarvan 429 konden worden toegestaan. Redenen van weigering waren in den regel de mindere gegoedheid der borgen en het doel der aanvrage. Naauwlettend en met gestrengheid werd door het Bestuur de hand gehouden aan de verbodsbepaling betreffende den verkoop van sterken drank, zoo ten opzigte der leeners als der borgen. Het bedrag der gesloten leeningen was f 65,790.00 of f 1790 hooger dan in 1871 en het hoogste dat gedurende het 22jarig be staan der hulpbank werd bereikt. Daaronder is begrepen 25800 aan voorschotten van f 300.00. Nederlandsche Nationale vereeniging van werklieden. In den aanvang van 1871 vereenigden zich verscheidene werklieden, om maatregelen te beramen om, geheel in tegenstelling met de grondbeginselen van de Internationale, den zedelijken en stoffelijken toestand van den ambachtsstand te verbeteren onder strenge eerbiediging van orde, godsdienst en gezag. De ont werpers gaven aan deze Vereeniging den naam van Nederland sche Nationale vereeniging van werklieden. Den 4 Julij 1871 werd een bestuur gekozen. Dat de poging om op eene gepaste wijze eene door het verloop van tijd meer en meer dringend noodzakelijk geworden ver betering van het lot van den Nederlandschen werkman te be reiken algemeene sympathie vondhiervoor strekken ten bewijze tallooze blijken van deelneming uit alle standen der maatschappij aan de Vereeniging ten deel gevallen; maar vooral ook het hooge eerbewijs, haar verleend door Z. K. H. den Prins van Oranje, die den 15 November daaraanvolgende het bescherm heerschap daarover aanvaardde. Daar algemeene samenwerking I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 358