als een krachtig middel moet worden beschouwd, om te spoe diger het voorgestelde doel te bereiken en de algemeen erkende behoeften van den werkman te gemoet te komen, liet de ver- eeniging geen middel onbeproefd, om zich die in den meest uitgebreiden zin te verzekeren. De vereeniging, overtuigd dat in menig opzigt en op velerlei wijze de zedelijke en stoffelijke toestand van den arbeidenden stand kan worden bevorderd trachtte zich zooveel mogelijk te onthouden van de toepassing van zoodanige maatregelen, waartoe bereids door anderen het initiatief werd genomenin de overtuiging dat concurrentie in dit opzigt niet anders dan nadeelig kan werken en tot ver brokkeling van krachten aanleiding geven. Aan het nemen van maatregelen tot oprigting van een Ambachtsschool in de residentie kon daarom ook niet worden gedacht, aangezien een krachtig initiatief daartoe van meer bevoegde en zeer invloedrijke per sonen was uitgegaan. Tot den aankoop en beschikbaarstelling van brandstof, aardappelen en andere levensmiddelen durfde zij nog niet overgaan, vooral met het oog op de geringe ten haren dienste staande geldelijke middelen; vreezende dat even- tuëele verliezen of teleurstellingen den nadeeligsten invloed uitoefenenja welligt het geheele verval der jeugdige vereeni ging na zich slepen zouden. Zij besloot daarom arbeiderswoningen te bouwen en daarbij zooveel mogelijk verbetering aan te brengen, door de regelen der gezondheidsleer beter te betrachtendan tot heden het geval is. Zij blijft overtuigd dat, waar men den arbeider eene ruim, luchtig en betrekkelijk goedkoope woning aanbiedt, men stellig een der krachtigste middelen aanwendt, om zijn stoffel ij ken maar ook niet minder zijn zedelijken toestand in de hand te werken en te bevorderen. Om tot het daartoe benoodigde kapitaal te geraken schreef zij eene geldleening uit, waarbij als maatstaf van berekening een bedrag van ƒ50,000 werd vastgesteld, in aandeelen van ƒ500, met jaarlijksche aflossing van minstens één aandeel. In afwachting van de resultaten dezer geldleening ontwierp de vereeniging een reglement, waarbij eene tegemoetkoming uit de kasvoorloopig van 1.50 ’s weeks gedurende 10 wekenaan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 359