I i die leden werd verzekerd, die door ongesteldheid verhinderd werden werkzaam te zijn. De uitgeschreven geldleening hadvooral tengevolge van het krachtig initiatief van den Heer J. A. Pottee en de meest aanzienlijken in den landehet gewenseht gevolg. De Heer J. A. Potter alléén nam 40 aandeelen tot een bedrag van 20/m. voor zijne rekening. De Vereeniging kocht nu een terrein in de Sumatrastraat en hoopt daar binnen kort een veertigtal woningenin de eerste plaats voor hare leden, te doen verrijzen. De omstandigheiddat in die dagen een congres van de leden der „Internationale in deze residentie zou worden ge houden, deed de Vereeniging besluiten, om de eerste steen legging voor hare woningen met eenigen buitengewonen luister te doen plaats hebben. De Nederlandsche werkman zou dan te duidelijker kunnen ervaren datmet strikte eerbiediging van de maatschappelijke instellingenzijne belangen meer worden gebaat en ter harte genomen, dan daar, waar men, met minachting van godsdienstige begrippen, orde en gezag, zijn lotsverbetering van de meer bevoorregte standen tracht af te dwingen. De eerste steenlegging geschiedde den 4 September 1872, de jaardag van den Koninklijken Beschermheerdoor den Heer J. A. Potter en hiermede werd eene welverdiende hulde gebragt aan diens edele medewerking. Het feest, aan die steenlegging verbonden liep in de beste orde af. De vereeniging, van oordeel, dat aan deze bouwonderneming al hare krachten behoorde te worden gewijd, heeft andere middelen tot lotsverbetering tot eene nadere toekomst verdaagd doch zij heeft alle reden, om met voldoening een terugblik te slaan op den afgeloopen jaarkring. Haar ledentalofschoon langzaamneemt voortdurend toe en bedraagt thans meer dan 200; hieronder zijn niet gerekend de leden-donateurswier aantal vrij aanzienlijk mag worden geacht. Haar particuliere kas, die afgescheiden van de gelden, tot het bouwen bijeengebragt, beheerd wordt, verkeert door de toenemende vermeerdering van het ledental in een steeds meer bloeij enden en vooruitgaanden toestand.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 360