’s Gravenhaagsche Verbruiksvereeniging. Door de resultaten van elders bestaande inrigtingen van dien aard aangemoedigd besloten in September 1870 drie werklieden tot het in ’t leven roepen van deze Vereeniging. Na veel moeite vonden zij 20 medeoprigtersdie zich den 2 Maart 1871 een bestuur kozen. Een voorloopig reglement voor de ontworpen Winkelvereeniging werd den 14 Maart daaraanvolgende goedgekeurdde definitive statuten werden den 20 September 1871 bekrachtigd. De Vereeniging doet inkoopen van levensmiddelen uit het kapitaal, door de deelhebbers-werklieden bijeengebragt en heeft een winkel ingerigt tot den verkoop in het klein aan leden en niet leden. Zij is aan de welwillendheid van den Heer Luitenant Bergé alhier, bestuurder der militaire producten-vereeniging Algemeens 's Gravenhaagsche Wcrklieden-Vereeniging. Aan het einde van 1872 was een nieuw bestuur zamengesteld dat, in navolging van het afgetredene, zich bezig hield met den inslag in het groot van aardappelen, om die in het klein aan de leden der vereeniging te verkoopen. Deze operatie was in 1871 minder gunstig uitgevallenen het nieuwe bestuur trachtte, door strenge contröle en een zoo zuinig mogelijk beheer, een nieuw tekort op deze onderneming te voorkomen. De tot nog toe verkregen resnltaten geven hoop op een gunstigen uitslag. Na een zeer ruim pakhuis gehuurd te hebben werden, behalve aardappelen, ook andere levensbehoeften als: erwten, boonen, rijst, grutten, stokvisch, spek, reuzel, rundvet ten verkoop ingeslagen. Het debiet overtrof de verwachtingde prijzen worden trouwens zoo laag mogelyk gesteld. De bruine boonen bijv., die voor ƒ7.30 de 100 kilogram werden ingekocht, werden voor 8 ets. de kilogram verkocht; en zoo alles naar evenredigheid. Met het plan tot het oprigten van woningen voor hare leden werklieden was men minder gelukkig. De pogingen tot het aangaan eener geldleening voor dat doel mislukten, evenzeer als die, om eenige invloedrijke mannen voor het bouwplan te winnen. Het bestuur blijft echter ook in die rigting werkzaam; en voedt de hoop dat eenmaal ook aan deze zoo lang gevoelde behoefte zal worden tegemoet gekomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 361