I I Aan enkele meer of minder aanzienlijke industriëele inrig- tingen zijn door de werklieden, uit wekelijksche contributiën boetenfooijen en enkele vrijwillige bijdragenfondsen tot stand gebragt, waaruit aan den ziek geworden werkman, zoolang hij door ongesteldheid verhinderd is te werken of wel gedurende een bepaalden tijdeene wekelijksche uitkeering wordt verstrekt. Voor zooverre ons daarvan mededeeling gewerd, zijn soortgelijke instellingen in werking bij de firma L. J. Enthoven en de Ijzergieterij de Prins van Oranje, waar de uitkeering de helft van het weekloon bedraagt; bij de Gebr. Hobrix, waar ge durende 10 weken hoogstens ƒ4 per week wordt uitgekeerd; verscheidene adressen van handelaars verschuldigd. Daar de omzet in het eerste jaar reeds f 700 bedroeg, deed zich de behoefte aan een ruimer en doelmatiger locaal al ras gevoelen. Het Bestuur werd daarom door de leden gemagtigd, tot het huren van een locaal in de Torenstraat alhierdat in Mei 1872 werd in gebruik gesteld. De omzet, van de oprigting af tot aan het einde van 1872, bedroeg ƒ6000 met een werkelijk kapitaal van ƒ1000, waarvan evenwel 20 pCt. aan de deelhebbers werd teruggegeven. De netto winst was 1 pCt. Dat deze onderneming eene goede toekomst te gemoet gaat kan, onder anderen, daaruit blijken, dat weinig tijds geleden de wekelijksche omzet tot ƒ300 was gestegen. Aan den onverflaauwden ijver van het Bestuurden tact van den Voorzitter, de naauwgezetheid van Secretaris en Penning meester en de eerlijkheid van den Depothouder mag vooral lof worden toegebragtalléén met zulke hulpmiddelen kan het den werklieden gelukken, degelijke winkelvereenigingen in het leven te roepen en met goed gevolg in stand te houden. Het Bestuur is zamengesteld als volgt: W. Wagner, Voor zitter L. E. de Rop le en J. P. van de Graaf 2e Secretaris F. L. Jung, Penningmeester; H. Sas, W. F. JosJ. A. Dijks hoorn, A. P. Schijff, Commissarissen; C. M. Schepman, W. Zwennis, H. S. Hvizes, G. Tholen, leden voor den inkoop; C. W. van Eest, depothouder.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 362