aan bij de firma Mutters en Zoon, waar ƒ2.50 per week wordt uitbetaald; bij de firma P. Mansvelt en Zoon bedraagt de uitkeering, gedurende hoogstens 15 weken ƒ3 per week, en voor den meesterknecht het dubbele; terwijl aan het einde van elk jaar, hetgeen boven ƒ25 in kas is, pondspondsgewijze onder de werklieden wordt verdeeld. Bij de firma Hermans en C°. vormen de contributiën van 14 pet. van het werkloon, vermeerderd met de boeten en fooijen, een fonds, waaruit aan zieke werklieden gedurende drie maan den eene uitkeering wordt verstrekt, gelijkstaande met 60 pet. van het weekloon. Wat bij het einde van het jaar boven 25 in kas is, wordt pondspondsgewijze verdeeld. De reserve van 25 strekt tot voorziening in buitengewone behoefte ziekengelden. Bij de firma J. Mouton en Zonen wordt, bij ziekte, uit dit fonds 4 en bovendien door den patroon de helft van het week geld uitgekeerd. Overigens dient dit fonds als voorschotkas tegen matige rentebetaling en als middel tot inkoop van winterprovisie in het groot. Ook bij andere firma’s wordt door de patroons de inkoop van levensmiddelen in het grootdoor het geven van voorschotten op gepaste wijze bevorderd. De letterzetters-, boekdrukkers- en binders-vereenig ingonder de zinspreuk: „Door eendragl ’t zaain verbonden" opgerigt 23 Januarij 1843, en de 's Gravenhaag sche lypographen-vereeni- gingonder de zinspreuk Prudenlia et Caritateopgerigt 12 Julij 1869, strekken hunne zorg verder uit. De eerste heeft zich ten doel gesteld behalve de .uitkeering van een wekelijksch ziekengeld van 3.50 hoogstens gedurende 20 weken voor hetzelfde lid in één jaar, de uitkeering eener som van 25 aan de naastbestaanden van het lid, dat komt te overlijden. De tweede werkt insgelijks door middel van wekelijksche ondersteuning als vast ziekengeld en eene uitkee ring van 10 aan de naastbestaanden van een overleden lid; maar voegt daaraan toe het verleenen van voorschotten en de uitkeering van een pensioen aan oude leden. De typographen-vereeniging Nut en genoegen,” in den boezem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 363