VI. Geld- en Effectenhanbel. handwerksnij verheid in Nederland, wier Hoofdbestuur ook alhier is gevestigd; de Vereeniging van- en voor Nederlandsche industrieelenwier bewind eveneens hier ter stede zetelt en het Departement der te Haarlem gevestigde Maatschappij ter bevordering van nijverheid. In navolging van vroeger laten wij ook ditmaal hier eenige beschouwingen volgen over dit onderwerpdat voor het aan zienlijk getal effectenhouders in deze gemeente voorzeker niet zonder belang is. De door velen gekoesterde vrees dat de geldmarkt in het afgeloopen jaar velerlei schokken zou hebben te doorstaan, heeft zich maar al te zeer verwezenlijkt. In de eerste helft van het jaar liet zich dit nog niet zoo sterk gevoelen, maar met de maand Julij werd het geld overal duur en schaars. Alle banken verhoogden haar disconto en op de open markt scheen een crisis somwijlen onvermijdelijk. Gelukkig bleef deze uit. Hoewel de geldcoursen in de maanden November en December eene hoogte bereiktenals in jaren niet het geval wasbleef een bepaalde crisis achterwege en mogt men zich met de hoop vleijen, dat het nieuwe jaar eene vermeerderde geldruimte met zich zou brengenwelke verwachting zich op het oogenblikdat wij dit ter neêrstellen, reeds verwezenlijkt heeft. Welke waren nu de oorzaken van den hierboven beschreven toestand? gedeeltelijk zijn ze bekend. De ongehoorde groote geldverplaatsingen tengevolge van de Fransche milliarden leeningde overdreven r grundungen (oprigtingswoede) in Duitschland en het aan de circulatie ont trekken van een massa goud door laatstgenoemd Rijk in het belang van de aanstaande invoering van zijn nieuwe gouden munt wie denkt hieraan niet in de eerste plaats? Zoolang dit alles niet weer tot zijn normalen toestand is teruggekeerd, zal de geldmarkt steeds onderworpen blijven aan allerlei schok ken en zullen groote ruimte en schaarschte van het geld elkan der gedurig afwisselen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 365