I -- wanneer geen onverwachte politieke gebeurtenissen tusschen beiden komen is de voorspelling niet gewaagd, dat de milliar- den leeningen binnen een niet ver verwijderd tijdstip den pari- cours bereiken zullen. Hoezeer de zoogenaamde bezuinigingen, in Turkije ingevoerd en nog in te voeren, naar ons oordeel niet veel te beduiden hebben, zetten de Turkse he fondsen hunne rijzing in het afge- loopen jaar voort. Het is waar, eerlijkheid is een kenmerk der financiële politiek van dat Rijk; maar vroeg of laat voorzien wij dat de wil beter zal zijn dan de krachten. De verwarring in de geldmiddelen blijft nog altijd voortdurenen eens moet het tijdstip aanbreken dat eene rente-reductie het eenig redmid del is. De verwachting, in ons vorig jaarverslag uitgesproken, dat de Amerikaansche staatsfondsen toen hun maximum hadden bereikt, is niet beschaamd. Dit fonds biedt in het afgeloopen jaar zeer weinig punten van bespreking aan. Niet alzoo met Amerikaansche spoorweg fondsen. De vrees, een jaar geleden door ons geuit, dat een crisis in die fondsen niet ónmogelijk te achten was, is maar al te zeer door de ondervinding bevestigd. Eene hoogst aanzienlijke daling in bijna al die waarden is het gevolg geweest van eene stagnatie in de couponbetaling van sommigen hunner; terwijl de ontdekte fraudes op groote schaal, die weder bij anderen voorvielen, in het algemeen aan het vertrouwen op Amerikaansche finan- cieele moraliteit een schok gegeven hebben, die nog lang op de koersen der Amerikaansche waarden van zeer nadeeligen invloed zal zijn. Het spreekt van zelf dat de goede waarden voor de slechten hebben moeten lijden. Wij twijfelen echter niet of de waarlijk goede fondsenzoo als er velen zijnzullen zich uit hun val weten op te heffen. Het stigma, dat op het oogenblik op alle Amerikaansche sponrwegwaarden kleeft moet, wat sommigen hunner betreft, verdwijnen, zoodra het publiek begrijpt dat het toch niet aangaat om, op den naam af, alles over één kam te scheren. Ook wij hebben onder onze oogen het voorbeeld, dat een onzer Nederlandsche spoorwegmaatschap- 5-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 369