I - i II n 7/ u u H II n u It n a u H H n u H f 5,190,380.12-1 - 1,978,700— - 4,509,650— - 1,981,300— - 43,800— - 168,600— 60,100— I... statuten en verslagen der maatschappijen werden onderworpen; opdat het publiek met meer kennis van zaken eene gewigtige overeenkomst, als die der verzekering tegen brandschade, zou kunnen aangaan. De te ’s Gravenhage gevestigde Brandwaarborg-Maatschappijen zijn: de Haagsche Assurantie-Compagnieonder directie van dn Heeren Swaan c. s.die zich sedert 1805 in steeds toe nemenden bloei mag verheugengetuigen de hooge dividenden aan hare aandeelhouders (de laatste uitdeeling bedroeg 24 pCt.) en den hoog opgevoerden prijs der aandeelenalsmede de Bataafsche Brandwaarborg-Maatschappijonder directie van den Heer Mr. Haakma van Roten en de Ncderlandsche Brand waarborg-Maatschappij voor meubilaire goederen, onder die van den Heer Post beiden oorspronkelijk alleen onderlingvan welke geene bijzonderheden openbaar zijn, doch die in de publieke meening eveneens gunstig staan aangeschreven. Waar het jaar 1872 elders met zware branden teisterde mogt ’s Gravenliage daarvan ook nu weder bevrijd blijven. De zee-, levens- en andere Maatschappijen leveren voor ons geen bijzondere stof ter bespreking. VHI. Bank- en crediet-instellinoen. De volgende bijzonderheden aangaande het alhier gevestigde agentschap der Nederlandsche Bank (Agent de Heer ft. M. de Vries, plaatsvervangend Agent de Heer A. P. H. Bodaan) betreffen het boekjaar, loopende van 1 April 1871 tot 31 Maart 1872 en zijn ontleend aan het /'Verslag van den President en van de Com- «missarissen der Nederlandsche Bankuitgebragt in de Algemeene "Vergadering van stemgeregtigde aandeelhouders op 15 Mei 1872." Gedurende dat boekjaar werd bij het agentschap gediscon teerd voor een bedrag van Het totaal der gesloten effecten beleeningen was geprolong. afgeloste gesloten goederen geprolong. afgeloste

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 371