Even als in het voorgaande jaar, waren ook in 1872 tot het vervoer van personen van en naar Scheveningen in gebruik 3 gondels, metende 61 ton. b. Te lande. Het vervoer van personen en goederen in dé rigting van Amsterdam en Rotterdam geschiedt door de dienst der Hollandsche Ijzeren Spoor iveg-Maatsc happydie steeds voortgaat de dienst regeling in overeenstemming te brengen met de belangen van het publiek. Het bestelkantoor der Hollandsche Spoorwegmaat schappij te Scheveningen voorziet in eene groote behoefte voor De klagt over den slechten toestand van het vaarwater tus- schen ’s Gravenhage en Delft werd ook nu weder vernomen. Hoogst wenschelijk ware het dat hierin verbetering werd aan- gebragtwaardoor de aan voer van grondstoffen naar de fabrieken zeer zou worden bevorderd. De dienst tusschen Scheveningen, ’s Gravenhage en Rotterdam werd uitgebreid met 2 vaartuigen en 71 scheepston; die tus- schen ’s Gravenhage en Amsterdam verminderde met 1 vaartuig en 30 scheepstondie van ’s Gravezandevroeger waargenomen met 2 vaartuigen van 17 scheepston, werd in 1872 uitgeoefend met 1 vaartuig van 16 ton. Tot het vervoer van personen naar Delft en Leiden en tus schen gelegen plaatsen, werden in 1872 gebezigd: naar Delft 13 volksschuitenmetende 193 scheepston, n Leiden 4 u 70 e Het materieel in eerstgenoemde dienst werd met 2 schuiten van 32 ton te zamen verminderd. Zij schijnt bestemd om lang zaam weg te sterven onder den druk der concurrentiehaar aangedaan eerst door den Hollandschen spoor en daarna boven dien nog door de Nederlandsche Algemeene Railroute-Maat- schappij. De dienst wordt, gedurende de wintermaanden, van ’s Gravenhage slechts ééns per dag van Delft om de twee uren uitgeoefend. I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 374