waarvan Bij de picols tin en f 90.65 afwisselden. De middenprijs der 6 veilingen te zamen was honger dan ooit te voren; namelijk ƒ85.525 of 16-| pet. hooger dan in het vorige jaar. Het dividend bedroeg f 466 per aandeel, tegen f 152, 173 en 252 in de drie voorafgaande jaren. Nederlandsch Indische spoorwegmaatschappij. De lijn Batavia- Buitenzorg werd den lsten February 1873 voor het publiek verkeer geopend tot vervoer van personen en goederen. De rails op de lijn Samarang Vorstenlanden hebben hun ter minus bereikt; men berekent dat deze, bij gunstig weder, in Junij 1873 in exploitatie zal kunnen worden gebragt. Nederlandsch Indische stoomvaartmaatschappij. Blijkens haar verslag van 31 Mei 1872, bestond de vloot der Maatschappij X. Inrigtingen in verband met handel en nijverheid. Billiton-maatschappij. In het dienstjaar 1871/2 werden 5 mijnen ingetrokkendaarentegen 14 geopend. Het getal in exploitatie zijnde mijnen steeg daardoor tot 113, waarvan er 92 tin leverden. Het product was 49.850.50 picols of 5.35 pet. hooger dan in het vorig jaar. De pachtschat, aan het Nederlandsch-Indisch Gouvernement verschuldigdad 3 pet.werd weder in natura voldaan met 1495.51 picols. Naar den middenprijs, in April 1872 bij publieke veiling te Batavia bedongen, f 99.40 per picol, bedroeg de waarde van deze cijns niet minder dan f 148,653.69. Ingevolge een leveringscontract van uit China aan te voeren nieuwelingen, werden in het afgeloopen dienstjaar 396 chinezen op Billiton aangebragt en na keuring aangenomen. Bovendien meldden zich ruim 300 vrijwilligers aan. Het getal der geregis treerde mijnwerkers beliep 3531 man, waarvan gemiddeld 2970 man in de mijnen werkzaam waren. De gezondheidstoe stand was bijzonder gunstig; het ziektecijfer was nimmer zoo laag en bedroeg slechts 7 pet.; slechts 53 personen overleden, 29 in de hospitalen en 24 in de mijnen. zes tweemaandelijksche veilingen werden 45,147.22 van de hand gezet tegen prijzen, die tusschen f 79.90

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 376