X over 1871/72 ten hoogste bevredigd verklaard over het beheer der zaken door den Raad van bestuur. 2°. Onder dagteekening adres ingediend aan Generaal, houdende bezwaren tegen de afschaffing in eens der differentieele regten en tegen het behoud der uitvoerregtenbeide voorgedragen in het wetsontwerp tot vaststelling der tarieven van in-, uit- en doorvoer in Nederlandsch Indie. De aangewende poging om de afschaffing geleidelijk van 1 Februarij 1872, werd een de Tweede Kamer der Staten- Het personeel der Kamer bleef in 1872 onveranderd. De op 31 December 1872 aan de beurt van aftreding zijnde leden W. Hoven, J. F.Mansvelt Beck en P. Vabkevisseb Fz. werden herkozen; de Heer J. A. Keuken ae.r, die verzocht had voor eene eventueele herbenoeming niet in aanmerking te komen, werd vervangen door den Heer J. S. Noobdendobp. Deze mogt echter niet in zijne nieuwe betrekking optreden, daar hij den 29sten December 1872 overleed. De Kamer hield in het afgeloopen jaar 12 vergaderingen. Van de belangrijkste onderwerpen, daarin behandeld, volgt hier eene beknopte beschrijving. - - 1°. Bij brief van 29 Januarij 1872, n°. 6, werd den Minister van Marine verzocht de verkrijgbaarstelling van bestek ken, wegens de aanbestedingen voor dat Departement te regelen op den voet en wijze, als ten opzigte der aan besteding voor Rijkswaterstaatswerken bij het Departe ment van Binnenlandsche Zaken wordt gevolgd. De Minister gaf hierop, bij beschikking van 7 Fe bruari) 1872, n°. 56, te kennen: dat er geen bezwaar tegen bestond, om bestekken voor belangrijke werken voortaan bij een boekhandelaar hier ter stede verkrijg baar te stellen. XI. Inrigting en handelingen der kamer. 2 N

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 378