31 f 2,250.— - 11,600.— f 4,876.25 Gemeente- begraa fplaatsen. e. de aanleg der glooijingen aan de Delftsehe vaart en langs het kanaal (zie pag. 26) het leggen der brug enz. bij de nieuwe aschstaal door den aannemer F. H. van Malsen voor het leveren van teer door J. Sillevis en Zoon voor f 14 per hectoliter en van houtwaren door H. H. van Gogh voor De algemeene begraafplaats werd met de meeste zorg onderhouden en zooveel mogelijk werd gewaakt, dat niets aldaar gebeurdewat strijdig zou kunnen zijn met den eerbied aan die plaats verschuldigd. De werken bepaalden zich (gedurende 1872 tot het maken van twee enkele grafkelders en het veranderen van een dubbelen kelder in twee enkelehet maken en leveren van kistingenhet vernieuwen van eenige vakken rasterwerk en het verwen der woning van den opzigter. Bovendien werden op het terrein 198 opgaande boomen en 96 heesters bijgeplant, terwijl de doode planten werden ingeboetzoodat men ook mag verklaren dat de beplan tingen goed onderhouden en steeds voortgezet werden. Aan het een en ander, alsmede aan het onderhoud der gebouwen, werd de som besteed van 2463. Aan regten werd voor de algemeene begraafplaats in het afgeloopen jaar ontvangen de som van f 5681.80 voor het begraven van 1233 lijkenbij eene sterfte van 2263 personen. Over 1870 bedroegen de sterfte 2736, het getal begra- venen 1573 personen en de ontvangsten 6373,235 terwijl zij over 1871 beliepen: de sterfte 3790, het getal begravenen 1852 personen en de ontvangsten ƒ8489.815.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 37