J. B. Maxwils, Voorzitter. v. d. Velde Az. Secretaris. 1) Handelingen van den Gemeenteraad, biz. 238 van 1872. 2) Idem idem, biz. 5 van 1873. 3) Idem idem, biz. 12 van 1873. brievenbus gekomen brieven te doen nazien, en die, bestemd voor de tegenovergestelde rigting, onmiddellijk weder in de bus te doenvoor de ligting bij de aankomst van den laatstbedoelde!! trein. Door dezen maatregel is het vroeger bestaan hebbende ongeriefdat brieven eene verkeerde rigting volgden, verholpen. Aldus vastgesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s Gravenhage, den 18den Maart 1873. 9°. Eindelijk werd bij brief van 16 December 1872, n°. 41, de aandacht van den Raad dezer Gemeente gevestigd op de slechte hoedanigheid van het gazvooral in evenredigheid tot den buitengewoon hoogen prijs, en tot dat collegie de vraag gerigt of de bepalingen van het contract met den fabriekant geen aanleiding geven om, van wege het Gemeentebestuur, op verbetering ten deze aan te dringen. De gegrondheid van dit vertoog erkennendededen de Raadsleden Eyssell, Godon, de Chaebo en de Pinto in de Raadsvergadering van 7 Januarij 1873 2) het voorstel: Heeren Burgemeester en Wethouders uit te «noodigen, maatregelen te nemen om, naar art. 7 der //overeenkomst van den 3den Mei 1844, de verlichtings- capaciteit van het gaz door deskundigen te doen con stateren en om de regten, uit dat artikel voor de Gemeente voortvloeiendete handhavenmet verdere uitnoodiging om den Raad mede te deelentot het //nemen van welke maatregelen is besloten.// In de Raadsvergadering van 14 Jannarij 1873 s), werd be sloten, dit voorstel aan te houden tot eene volgende Vergadering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 384