33 HOOFDSTUK Vla. De orde volgende, die het model aangeeft, beginnen wij met de vermelding a. dat de reinheid van de openbare wegen over bet algemeen niet te wenschen overlietwat verder het onder houd der wegen aangaat, veroorloven wij ons de vrijheid naar het vorige Hoofdstuk te verwijzen b. dat de toestand der wateren geen verandering heeft ondergaan en dat evenmin in de waterverversching in het afgeloopen jaar verbetering kon aangebragt worden en c. dat, voor zooveel wij daarvan kennis droegen, de toestand van gotenriolensekretenurinoirs en van openbare gebouwenzoo alsscholen, gestichten, slaapsteden, kerken enz. niet minder was dan in het vorige jaar; in tegendeel zijn wij van meaning, dat de openbare reiniging die voor het schoonhouden van urinoirs en goten zorgt en tot welker bemoeijenissen ook het uitscheppen der kolken behoort, den algemeenen toestand verbetert en door het spoedig wegvoeren van het vuil gunstig werkt op de ge zondheid. Verder wordt opgave gevraagd van de maatregelen, tot verbetering van dien toestand genomen. Wij kunnen hier omtrent kort zijnwantdaar de afvoer van vuil uit goten, riolen, privaten en urinoirs geregeld plaats heeft gehad, mestverzamelingen niet anders dan met vergunning werden aangelegdbij het verleenen van welke vergunning zoodanige voorschriften werden gegeven als in het belang van reinheid en gezondheid gevorderd werdenen aan het baggeren van kanalen, grachten en slooten voorzeker niet Medische Politic. UITOEFENEN I I. TOESTANDEN WELKE INVLOED KUNNEN OP DE VOLKSGEZONDHEID. 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 39