35 1233 lijken. 732 1 90 4 Krankzinnigen-Geslichlen. In het afgeloopen jaar werden begraven op de algemeene burgerlijke begraafplaats O]) de bijzondere begraafplaats der R. Cath. parochiale gemeente ter Navolging te op de begraafplaats Scheveningen op de Ned. Israël, begraafplaats op de Port. IV. Gast- en Ziekenhuizen en a. Gemeentegasthuis. Het verslag der Commissie van bijstand in het beheer van het Gasthuis, hetwelk als bijlage O volgt, geeft een overzigt van den toestand dier instelling gedurende het afgeloopen jaaren in het verslag van den geneesheer- directeur, bijlage Pworden de statistieke opgaven en verdere bijzonderheden omtrent de verpleging in dat ge sticht uitvoerig vermeld. De kennisneming dier verslagen mogen wij krachtig aanbevelen, in het vertrouwen dat daardoor de belangstelling in deze nuttige inrigting zal verhoogd worden. Wij zullen daaruit alleen overnemen de dankbetuiging aan den op zijn verzoek eervol ontslagen hulpgeneesheer Dr. F. Breesnee voor de door hem bewezen goede diensten, en de herinne ring dat tot heel- en verloskundige werd aangesteld Dr. H. ne Zwaan ter vervanging van den heer P. J. Ligtenberg, van wiens ontslag reeds in het vorig verslag werd melding gemaakt. De moeijelijke taak van den geneesheer-directeur, die verzwaard werd door het onvervuld blijven der betrekking van hulpgeneesheer, werd door hem met ijver en liefde volvoerd en het is ons aangenaam dat de Commissie van hem met lof gewaagt en evenzeer melding maakt van de pligtsbetrachting der beambten en suppoosten. r> r> n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 41