36 c. 502 476 38 b. Het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen. Uit de hierachter volgende statistieke opgaven blijkt dat het getal verpleegden in dit gunstig bekend gesticht weder is toegenomen, terwijl die opgaven tevens doen zien dat ook in dit jaar weder het getal als verbeterd of hersteld ont slagenen betrekkelijk hoog en dat der sterfte laag is. Ook de finantiële toestand dezer instelling is gunstighet batig slot der rekèning over 1870 en 1871 liet de aflossing toe van 7100, op rekening van hetgeen het gesticht aan de Gemeente schuldig is. Het gesticht voor minderjarige Idioten. Het bestuur dezer nuttige inrigting heeft ons welwillend in staat gesteldde gevorderde statistieke opgaven hier achter te doen volgen, onder vermelding dat van de 8 jongens, die bet gesticht hebben verlaten1 in alle opzigten en 2 veel verbeterd mogten heetenvier jongens moesten onverbeterd ontslagen worden en 1 ging naar de school over, terwijl van de schoolkinderen 2 jongens vertrokken om een ambacht te leeren, één meisje vrij verbeterd ver trok en één meisje wegens onzindelijkheid moest worden verwijderd. 932 832 95 hebbende het totaal cijfer der verpleegdagen bedragen 45450. 77 65 d. Israëlitisch Ziekenhuis. Deze inrigting werd in 1872 nog niet in werking gebragt. Voor de gast- en ziekenhuizen bedroeg het aantal lijders op 1 Januarij 67 en op 31 December84 Het getal der gedurende het jaar ter ver pleging opgenomen zieken bedroeg. 430 waarvan ontslagen356 en overleden57 144 149 Mannen. Vrouwen, geslachten. Belde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 42