38 V. f en - 300 3°. 6 heelkundigen 1 verloskundige 5 vroedvrouwenieder ƒ125 1 vroedvrouw te Scheveningen 1 arts aldaar 7075 3,600 1,800 250 625 200 600 VI. Koepokinenting. Het aantal verrigte koepokinentingen over het afgeloopen jaar bedroeg 1097, en wel: 413 beneden de 2 jaren, 627 van 210 jaren, en 57 boven de 10 jaren. Geneeskundige dienst bij armen, verpleegd in hunne woningen. 1°. De regeling van den geneeskundigen dienst, ook wat aangaat de koepokinenting heeft in het afgeloopen jaar geen wijzigingen ondergaan, terwijl in het personeel alleen eene verandering plaats had door het op zijn verzoek verleend eervol ontslag aan den gemeentegeneeskundige J. S. van der Noordaa. In zijne plaats werd benoemd de heer L. van Dorsten. 2°. De belooningen van de genees-heel- en verlos kundigen bedroegeneven als in het vorig jaar, wel die van 6 geneesheeren ieder 600 n n r T> n Voor kosten van geneesmiddelen is aangewend te 's Gravenhagef 8,048.34 Scheveningen - 982.13 4U. Het aantal gereed gemaakte recepten in de Gemeente- apotheek bedroeg 65,200. Het verslag van Inspectores der Gemeente-apotheekhetwelk volgt als bijlage Q, hel dert de omstandigheid opdat deze inrigtingniettegen staande zij ruim 10,000 recepten minder afleverde dan in 1871, een grooter subsidie uit de Gemeentekas vorderde dan in dat jaar. n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 44