39 VIL Toezigt op de prostitutie. 609 bij Dit aantal was gedurende de jaren 1869 1870. 1871. Volgens de mededeeling van den geneeskundigevisi teur van de publieke vrouwenheeft deze tak van politie geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen gegeven. Het getal der alhier bekende publieke vrouwen bedroeg 124 en heeft alzoo vermeerdering ondergaanterwijl dat der visitation heeft bedragen 6297 aan het voor dit doel ingerigte locaal bij het Gemeente-Gasthuis en vrouwen in publieke huizen. Uit de toeneming dezer cijfers mag men tot eene ver hoogde waakzaamheid besluiten. In het geheel werden ten gevolge dier visitation in het vorig jaar 90 vrouwen als besmet ter behandeling in de 2de afdeeling van het gasthuis opgenomen en bovendien werden nog 20 meerendeels minderjarige vrouwen als ziek aangewezen. 807 2939 en 3001 Het groofe verschil tusschen de cijfers van dit en het vorig jaar wordt veroorzaakt door het geringe getal der gevaccineerden boven de 10 jaren in 1872. De indruk der pokkenepidemie in 1871 werkte de hervaccinatie bij volwassenen zeer in de handmaar die indruk had in 1872 zijn kracht verloren. Het openbaar vaccinatie-bureau blijft voortdurend in het belang der ingezetenen werkzaameene vergrooting van het locaal werd voorbereid en zal van wege de Gemeente worden bekostigd. Aldaar hadden 720 vaccinatiën plaats, verdeeld over 296 beneden de 2 jaren, 412 van 210 jaren en 12 boven de 10 jaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 45