40 en afgekeurd vleesch zoo- VIII. Toezigt op levensmiddelen. Met de keuring van levensmiddelen werd weder op de zelfde wijze voortgegaan als in vorige jaren. In het Verslag van 1870 gaven wij daarvan een overzigt, en wij mogen ons derhalve nu bepalen tot de mededeeling van de uit komsten dier keuring, meer bepaaldelijk voor zooveel het slagtvee en vleesch betreft. Goedgekeurd werden 7435 runderen 6511 kalveren, 2337 schapen 8700 varkens 454 geslagte schapen en 401,660 kilo’s vleesch 18 runderen 10 kalveren 11 schapen 9 varkens 4 geslagte schapen en 912 kilo’s vleesch. Opmerking verdient het dat de invoer van veel meer bedragen heeft dan in vorige jarenterwijl de invoer van vee over het algemeen zooveel lager is geweest. Toch werd van het ingevoerde vee nog een grooter aantal afgekeurd dan in 1871ten gevolge der heerschende ziekte onder het rundvee en ook bij de varkens. Het ingesteld microscopisch onderzoek van het Ameri- kaanscbe spek heeft een gunstigen uitslag gehader werd geen trichine ontdekt. In de Gemeente waren aanwezig, behalve de ’sGraven- haagsche vleeschhouwerij 66 vleeschhouwers met 46 slagtplaatsen 45 spekslagers met een gelijk getal slagtplaatsen 1) De hiertoe betrekkelijke opgaven in het vorig Verslag zijn gebleken minder juist te zijn geweest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 46