I 41 260 spek- of worstwinkels en 1 paardenslagterij. Het getal der ter slagting aangeboden paarden bedroeg dit jaar 208 Drie paarden moesten als voedsel worden afgekeurd. Omtrent het in deze Gemeente gebruikt wordende water kunnen wij even als in het vorig jaar het onderstaande vermelden Over de duinwaterleiding hadden wij in het vorig hoofd stuk de gelegenheid te berigtenen wij voegen hier daarbij de mededeeling omtrent de Nortonpompendat wij daar over steeds zeer tevreden zijn. Zij leveren een onuitput telijke hoeveelheid water opdat niet aan de gezondheid kan schaden en wat kleur en smaak aangaat ontegen- zeggelijk bij veel gebruik verbetert. In het vooruitzigt dat de ingezetenen binnen een niet te verwijderd tijdstip het genot der duinwaterleiding zullen hebbenvonden wij zooals reeds in hoofdstuk V, pag. 23 werd medegedeeld, geen vrijheid met het doen boren van Nortonputten voort te gaan en wij bepaalden ons dus in den laatsten tijd tot het be hoorlijk doen onderhouden der bestaande pompen. EIGENSCHAPPEN. Soort. Goed. Goed. Goed. Norton - put water. 1) In het vorig Verslag werd abusivelijk het getal 716 opgegeven dit moest zijn 92. Helder heid. Geen. Goed. Pompwater. Doorscby- Geen, nend geel. Meer door- i schijnend J dan i vroeger. De helderheid is zeer afhan kelijk van het meer of minder gebruik der pomp hoeveel te meer water gebruikt wordt hoeveel te helderder en sma kelijker het blijkt te zijn. Kleur, i Reuk. -Verdere bijionderheden. Smaak.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 47