42 HOOFDSTUK VI b. <Senieen<e-PoIitic. De zamenstelling van de Gemeente-politie is met 1 Ja nuary 1872 tot stand gebragt overeenkomstig het Raads besluit van 24 October 1871. In het vorig Verslag werd op pag. 46 van die zamenstelling opgave gedaanwaartoe wij nu mogen verwijzen. In het personeel zijn geen veranderingen van eenig aan belang voorgekomen. Uit het verslag van den Hoofd commissaris van politie blijktdat drie agenten van politie en drie stille wakers moesten worden ontslagen; de ver dere mutatiëndie in een talrijk personeel nog al vele zijnkunnen wij met stilzwijgen voorbij gaan. Wetten én verordeningen werden gehandhaafd en de openbare orde en veiligheid waren vrij voldoendealleen de straatpolitie liet wel iets te wenschen over. Over het algemeen gaf het gedrag van het personeel stof tot tevredenheid. Ijverige pligtsbetrachting en bijzon der verdienstelijk gedrag der dienaren van politie werden beloond en verzuimen daartegenover gestraft. In de inrigting van den dienst werd geen verandering noodig geachtde controle had op de gewone wijze plaats en geschiedde met zorg. IX. Gezondheids-Commissie. Door de vereeniging tot verbetering van den gezond heidstoestand alhier, die steeds voortgaat haar nuttig doel op verschillende wijzen te bevorderenwerd in October 1872 een concept-verordering ingezonden op het houden van varkens binnen de bebouwde kom der Gemeente, ter vervanging van art. 330 der algemeene politieverordening. De afdoening dezer aangelegenheid had evenwel eerst in 1873 plaats en behoort derhalve niet tot dit Verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 48