44 niet gelegitimeerde vreemdelingen 158 3 1 1 aan de spoorwegstations en op andere plaatsen. een opgave gedaan van het bedelarij openbare schennis der eerbaarheid onwilligen manslag moord Tegen 246 personen (waaronder 169 bedelaars en land- loopers) werden bevelen van voorloopige aanhouding uit gevaardigd. Wegens verregaande dronkenschap zijn 554 personen in bewaring gebragt. 19 broodelooze en werden over de grenzen des Rijks gebragt. Afgegeven werden 71 reis- en verblijfpassenverlengd 42 geviseerd 159 binnenlandsche paspoorten en afgegeven 88 attesten ter bekoming van buiteidandsche paspoorten. Door 84 bekeurde personen is vrijwillig het maximum der boeten betaaldte zamen ten bedrage van 207. terwijl aan de kennisneming van den Kantonregter 594 zaken werden onderworpen. Ingesloten werden 77 personen tot het ondergaan van principale en 222 van subsidiaire gevangenisstraf. Voor 666 personen werden voorloopige attesten opge maakt ter verkrijging van certificaten van goed gedrag. Het getal als gevonden aangegeven en gedeponeerde goederen beliep 867. Op 31 December waren alhier aangegeven 604 tapperijen 44 logementen 108 uitdragerijen en oudroestwinkels 23 openlijke huizen van ontucht, 25 veerrijtuigen 46 stationerende rijtuigen 126 In het vorig jaar werd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 50