45 materieel der brandbluschmiddelen en reddingtoestellen alsmede van het personeel der brandweer. Sedert die op gave is evenmin in dat materieel als in het personeel ver andering ontstaan. Aan het onderhoud der brandbluschmiddelenhetwelk in eigen beheer geschiedtwerd de meeste zorg gewijd en naar wij reden hebben aan te nemen met den besten uitslag. Bij de beproevingen der brandspuiten en ook van de stoombrandspuit is ons althans gebleken dat alles in een goeden staat verkeert. Ofschoon er in het afgeloopen jaar tien branden hebben plaats gehadmaken wij slechts van twee dier branden melding, omdat geen der overige de werking der brand spuiten vorderde en de voortgang meestal óf door buren óf door middel van een extincteur kon gestuit worden. Op 6 November had in de groote zaal der sociëteit de Vereeniging een gazontploffing plaatsdie ernstige ge volgen had kunnen hebben en betrekkelijk veel schade heeft aangerigtde daardoor ontstane brand werd spoedig door de politie gebluscht. Op 23 December ontstond er brand in het huis n°. 2 op de Paviljoensgracht, die, ontstaan door het ontvlammen der petroleumvrij hevig wasmaar gelukkig spoedig werd bedwongen. De spuiten n°. 32 en 5 hebben daarbij water gegeven. Vermelding verdient verder het vergaan op de Noordzee van het te Scheveningen te huis behoorende vaartuig Pieter Jacobawaarbij de geheele bemanning is verongelukt. De straatverlichting had plaats door middel van 366 gazlichten 1ste klasse, waaronder 34 tijdelijk; H09 2de 52 26 olielichten. Nadat de Raad den 2den Februari) 1872 in beginsel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 51