46 HOOFDSTUK VU. Nationale Militie en Schutterij. 233 793 214 19 Het aandeel der Gemeente in de ligting bedroeg dat der ingeschrevenen in de Gemeente, waarnaar het aandeel is berekend dat der ingelijfden bij de Landmilitie dat der ingelijfden bij de Zeemilitie besloten had, bij het eindigen van het gaz-contract de gaz- verlichting in eigen beheer te exploiterende bestaande fabriek tegen tauxatie over te nemen en de gevorderde uitbreiding te geven aan de middelen tot verlichting, werd den 26sten November aan de daarvoor bestaande Commissie verzochtden Raad de noodige maatregelen voor te dragen tot uitvoering van dat besluiten is de Commissiedie door het ontslag van den Heer Stam onvolledig wasaan gevuld door de benoeming van den Heer Fijnje. Tot bijzondere opmerkingen heeft de gazverlichting geen aanleiding gegevenalleen vermelden wij met leedwezen dat de hooge prijs der steenkolen de betaling heeft gevor derd van een surplusovereenkomstig de bepaling van art. 22 van het gaz contractwelk surplus over 1872 de belangrijke som heeft bedragen van 29,250.895 In 1872 werd uitgegeven: voor de politie Ten slotte van 60,377.615 nachtwacht. - 20,724.645 brandweer - 4,963.47 straatverlichting - 95,499.55 dit hoofdstuk zij vermelddat van de inwoners geen persoonlijke diensten ter handhaving der openbare orde in het algemeen belang zijn gevorderd. n n d. NATIONALE MILITIE. T) T) n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 52