47 Te zamen 1,568 Te zamen Actief Reserve Actief Reserve a. b. De werkelijke sterkte der Schutterij in de Gemeente was2,741 997 406 1,403 Omtrent den toestand der Schutterij kunnen wij gunstig berigten. De oefeningen in den wapenhandel en het schieten, die geregeld op de bepaalde tijden plaats hadden, hebben alle reden tot tevredenheid gege/en. In het personeel der hoofdofficieren van de Schutterij had in 1872 geen mutatie plaats en dat der officieren heeft men steeds kunnen voltallig houden. Van het bestuur der Scherpschuttersvereeniging alhier mogten wij het berigt ontvangen dat de toestand dier ver- eeniging over 1872 nagenoeg gelijk was aan dien van het vorig jaar. Dat de leden in dit jaar in geoefendheid niet waren verminderd, bleek bij den derden nationalen schiet wedstrijd, toen de vereeniging weder twee eerste corps- prijzen behaalde. Op verzoek van het bestuur werd door ons de bestuur- derskamer in het gebouw der teeken- en muzijk-akademie in de maand November gedurende veertien dagen ten ge- bruike afgestaan, voor de tentoonstelling van den eersten 1,478 1,263 2,741 De bij de wet gevorderde actieve sterkte der Schutterij bestond uit Sterkte van den eersten ban der Schutterij. b. SCHUTTERIJ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 53