53 op Te zamen 3968 1978 1990 op 15 Jan. 15 April 15 July 15 Oct. 1872 3885 1872 4059 1872 3943 1872 1872 1942 2026 1951 2547 2478 2616 2549 2547 2804 2721 2847 2732 2776 5463 5281 "5323 1994 1943 2033 1992 De mutatiën in het personeel der hulponderwijzers waren menigvuldig. De oorzaken daarvan worden in het verslag der Plaatselijke Schoolcommissie (bijlage R) vermeld en behoeven derhalve hier niet herhaald te worden. Aange naam is het ons daaruit over te nemendat van den ijver en de werkzaamheid van het hulppersoneel gunstige be- rigten van de hoofdonderwijzers ontvangen werden. Het genoemde verslag der Plaatselijke Schoolcommissie bevat eenige gegevens omtrent den ontwikkelingsgang van het lager onderwijs in deze Gemeente sedert 1°. Januarij 1858 en dus over het tijdvak van vijftien jarengedurende hetwelk de wet van 1857 van invloed op dat onderwijs is geweest. Het ontleent daaraan een meer dan gewone belangrijkheiden de Raad zal voorzeker met ons dank baar de groote moeite erkennendie de Commissie zich heeft getroost voor het bijeen brengen van deze gegevens. Uit de bijzonderheden van het verslag meenen wij hier slechts nog te moeten aanstippendat bij de school op het Oranjeplein ook het gymnastiek-onderwijs is geregeld en dat daarmedemet ingang van 1 December 1872belast werd de Heer C. C. Eykman. Het getal leerlingen bedroeg 15 Januarij 1872 15 April 15 Julij 15 October 1872 Te zamen Kosteloos werden onderwezen Mann. 1872 3987 leerlingenwaarvan 1993 n n n T> n n Vrouw. Mann. Beide geslacht. 5351 5199 Vrouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 59