I •If B IJ L A Ct E N. u. 'I w. s. 1 s'1 ■I V. L X. IJ. N. o p. Q R. T. A B C. D. E. F. G H. I. J K L. M. en toezigt over de verzameling van oudheidkundige voorwerpen op het Raadhuis. Staat van den maaudelijkschen loop der bevolking. der sterfte naar den burgerlijken staat en den ouderdom over de verschillende maanden dés jaars. - afdeelingen. bevolking naar de godsdienstige gezindheden. - beroepen door de overledenen uitgeoefend. Oorzaken des doods. Algemeen overzigt van de sterfte. Verslag der Commissie van beheer geschied- en Staat der ontvangsten over 1871. uitgaven Overzigt van den Hoofdelijken omslag. Verslag der Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeente- badhuis te Scheveningen. Verslag voor de Gymnastiekschool. van Curatoren van het Gymnasium. over den aanleg der duinwaterleiding voor 's Gravenhage. der Commissie van bijstand in het beheer van het Gasthuis, van den Geneesheer-Directeur van het Gasthuis. van Inspectores der Gemecnte-apotlieek. der Plaatselijke Schoolcommissie met de daarbij behoorende staten. der Commissie voor de Normaallessen voor het lager onderwijs. der Commissie van toezigt over de scholen van middelbaar onderwijs. der Commissie voor het eindexamen aan de bnrger-dagschool voor middelbaar onderwijs. Programma der lessen aan de burgerdag- en avondschool met twee jarigen cursus. Programma der lessen aan de hoogere burgerschool voor middelbaar onderwijs. Verslag der Commissie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 5