54 Geen subsidiën werden ten behoeve dezer scholen ver leend. Zij werden geheel uit de Gemeentekas bekostigd die daartegenover ook de schoolgelden genoot van de leer lingen der scholen voor minvermogenden en der burger scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs. Ten aanzien van den staat der schoollokalen en onder- wijzerswoningen kunnen wij ook verwijzen naar bijlage R. Wij mogen evenwel niet onvermeld laten, dat onze aan dacht is gevestigd op de noodzakelijkheid om voor de burgerschool op de Groote Markt betere localen aan te wijzen welke aanwijzing echter hare eigenaardige moeijelijkheden oplevertzoowel uit een financieel oogpunt als wegens de wenschelijkheid eener goede plaatsing dier school. De voorziening in deze behoefte kan daarom niet onverwijld geschieden en zal welligt nog tot een volgende Begrooting moeten wachten. De voltooijing van het schoolgebouw bij het Oranjeplein had in het voorjaar van 1872 plaats, zoodat de school met 1 Mei kon geopend worden. De Gemeente-architect heeft getracht bij den bouw dezer localen en ook ten aanzien der schoolmeubelen zooveel mogelijk te voldoen aan de eischen van den tegenwoordigen tijden wij mogen dan ook niet ontkennen, eenigszins te zijn teleurgesteld in het verslag der Plaatselijke Schoolcommissie de uitdrukking te vinden dat de school nog al iets te wenschen overlaat en dat hare inrigting bij den eventuëlen aanbouw van nieuwe localen niet on voorwaardelijk als model mag wor den aangenomen. Aangenaam ware het ons geweestdie bewering te zien gestaafd door de opgave van hetgeen aan die school ontbreektten eindebij erkenning der gebre ken die later te kunnen vermijden. De kosten van het onderwijs (art. 32 der Wet van den 13den Augustus 1857, Staatsblad n". 103), zijn zamenge- steld als volgt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 60