55 13,480.38 1,571.02 brandbenoodigd voor de 1,959.48 948.04 f 600.— 179.45 73.85 5,463.30 6,531.86 11,995.16 19,613.46 s 35,607.21s 3,888.— 2,738.01 3,254.— 41.33s 120.— 5,689,83 s -- 1,801.34 “89,764.08 De schoolgelden hebben in 1872 bedragen aan de scholen voor minvermogenden f aan die voor meer uitgebreid lager onder wijs tegen een matig schoolgeld Te zamen Jaarwedden der a. Hootdonderwijzers b. Hulponderwijzers Toelagen ten behoeve van kweekelingen - Kosten van het onderwijs in handwerken - Kosten van het oprigten van schoolgebouwen - Kosten van het instandhouden der school gebouwen en woningen en van het aanschaffen en onderhouden der schoolmeubelen - Kosten van het aanschaffen en onderhouden van schoolboeken en sehoolbehoeften der leer lingen - Kosten van lichtbenoodigd voor de schoollocalen Kosten van schoollocalen. De bijdrage der Gemeente in het pensioen der onderwijzers- De kosten der plaatselijke Schoolcommissie - Uitgaven van allerlei aardals Prijsuitdeelingen Bijdragen voor de normaal scholen Bibliotheken voor de armen scholen Kosten van een vergelijkend examen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 61