44 WUff Mi nnri J i waaronder twee De staat van het materieel der scholen en van de hulp middelen van het onderwijs is zeer voldoendealthans noch van de zijde van het schooltoezigtnoch van den kant der onderwijzers werden ons daaromtrent aanmerkin gen gemaakt. Aan de schoolbibliotheken werd in 1872 weder eenige uitbreiding gegeven en weldra zullen alle Gemeentescholen daarvan voorzien zijn. In hoeverre aan den wensch om voor onderhoud en aanvulling eenigszins meer belangrijke sommen toe te staan kan voldaan wordenzal nader wor den in overweging genomen. -s -s - Bijzondere Scholen. Het aantal scholen bestaat uit 22 verschillende schoolinrigtingen voor volwassenen: 3 particuliere scholen voor jongens alleen 6 en meisjes en 16 meisjes. Het getal hoofdonderwijzers, hoofdonderwijzeressen, hulp onderwijzers en hulponderwijzeressenmitsgaders kweeke- lingenis vermeld in den hierna volgenden staat 56 A A N I) HIDING DEB SCHOOL. 5 V. M. de Duitsch- F.vang. 3 1 1 1 7 2 4 1 27 13 10 4 1 1 6 2 6 1 TOTAAL van elk geslacht. 13 4 o School van gemeente Diaconieschool der Nederd. Herv. gemeente Waalsche Diaconieschool School in het Diaconiehuis der I Nederd. Herv. gemeente I o o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 62