59 Het getal leerlingen bedroeg: te zamen Kosteloos onderwezen werden 2681 Kerkbesturen II. Herhalingscholen. waarvan 1367 1358 1368 15 April 1872 2651 15 Julij 1872 2722 15 Oet. 1872 2723 5677 5744 5791 5875 5772 2708 2790 2880 2889 2817 2969 2954 2911 2986 2955 1872 1872 15 October 1872 te zamen op 15 Jan. 1872 2631 leerlingen, waarvan 1380 n Wij herhalen hier het in het vorig Verslag medege deelde dat ten behoeve dier scholen geen subsidiën wer den verleend, maar dat de 22 verschillende schoolinrig- tingen bekostigd werden door Arm- en godsdienstige vereenigingen enz. Als herhalingschool mogen wij over 1872 nog steeds wijzen op de school der Vereeniging LichtLiefde en Leven Het onderwijzend personeel bestond uit één hoofdonder wijzer één hulponderwijzeresse voor de handwerken en twee vrouwelijke kweekelingen. Het getal leerlingen bedroeg gemiddeld 77 aan 64 kosteloos onderwijs werd verstrekt. op 15 Januarij 1872 15 April 15 Julij 1251 1284 1364 1355 1368 1313 r r r> n D r> Beide geslacht. Vrouw. T) D Mann. HERHALING-, ZONDAG-, WERK- EN BEWAARSCHOLEN. n Mann. ft Vrouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 65