Werkschoten. Bewaarscholen. 59 10 15 dat der bijzondere be waarscholen uit 2118 2485 1101 1190 1017 1295 5 Eenige ingezetenen hebben in 1872 met krachtige hand een poging aangewend, om alhier een ambachtsschool in het leven te roepen. Aan hun beroep op medewerking werd evenzeer door de stadgenooten als door den Raad gehoor verleend en er bestaat dus alle waarschijnlijkheid dat wij in het volgend Verslag het bestaan eener ambachts school kunnen vermelden. 23 en wel5 Gemeente- de Gemeente-bewaar- 24 Het verminderd cijfer der leerlingen op de Gemeente- bewaarscholen is het gevolg der stichting eener negende armenschooldoor de Subcommissiën werd dan ook be- rigtdat geen kinderen boven de 6 jaren in de bewaar scholen aanwezig warenomdat zij allen op de gewone scholen konden worden opgenomen. De toeneming bij de andere scholen waar te nemen is teruggang tot den nor malen toestanddie door de pokkenepidemie in de laatste jaren was achteruit gegaan. Het personeel der Gemeente-bewaarscholen gaf voort durend reden tot tevredenheid. Het aantal scholen bedraagt 21 scholen waarvan 1 te Scheveningen en 16 bijzondere. Het onderwijzend personeel bij scholen bestaat uit Het getal leerlingen bedroeg op de Gemeentescholen. r, bijzondere 60 Maan. 1 Beide geslachte n Mann. Vrouw. Hoofdonderw. Vronw. Kweekel. Mann. Vrouw. Hulponderw. Mann. Vrouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 66