3 III. Inrigtingen tot opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen. 10 2 De hier bedoelde inrigtingen zijn die voor het lager onderwijs, verdeeld in twee afdee- lingen en die voor de bewaarscholen. Omtrent de eerstgemeldeinrigting, die van lieverlede groote uitbreiding heeft verkregen ontvingen wij van de Commissie van bestuur een afschrift van haar verslag aan den Inspecteur van het lager onderwijs, hetwelk wij om de belangrijkheid daarvan als öijlage S hierachter laten volgen. Ons verheugende dat deze inrigting bijzon der aan het doel schijnt te beantwoorden, zullen wij vol gaarne in overweging nemen, in hoeverre voldaan kan worden aan den wenk om weder voor de lessen van het mannelijk personeel eigen localen in het midden der stad aan te wijzen, in plaats van de thans in gebruik zijnde localen in de Nieuwe Schoolstraat. Ook het onderwijs aan de helpsters en kweekelingen der bewaarscholen levert blijkens het rapport der subcom- missiën goede uitkomsten opterwijl deze inrigting volgens dat rapport in hare tegenwoordige zamenstelling zooveel mogelijk voldoet aan hetgeen -onze tijd ook in dat opzigt eischt. Met de opleiding aan de inrigting voor het lager onderwijs zijn belast en aan die voor de bewaarscholen. De klagt over den toestand der bewaarschool op de Voldersgracht is nu ook in het verslag der Plaatselijke Schoolcommissie opgenomen en zal ons aanleiding geven de verbetering dier school meer bepaaldelijk tot een punt van overweging te maken. (•>1 Onderwijzers. Onderwijzeressen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 67