Scholen volgens bE wet tot regeling van HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 62 69 IV. 32 48 101 48 a. Openbare burgerdag- en avondscholen. Van de openbare burgerdag- en avondscholen geeft de Commissie van toezigt over de scholen van middelbaar Het getal leerlingen of kweekelin- gen bedroeg bij de eerstgemelde in- rigting en bij de tweede Door de gemeente werd aan deze instellingen, behalve vrij locaalvuur en lichtverleend voor het lager onderwijs een subsidie van 600 en voor de bewaarscholen de som van 150 als wedde der twee onderwijzers. Ten slotte der behandeling van het lager onderwijs mogen wij niet onopgemerkt laten, dat de plaatselijke schoolcommissie aan het einde van haar verslag vermeldt dat zij in het afgeloopen jaar haar oudste medelid ver loor door het verzoek om ontslag van Dr. W. H. Meijer.” Wij behoeven het hier niet te herhalenhoe groote diensten de geachte grijsaard gedurende ruim 50 jaren aan het onderwijs heeft bewezen en met welke liefde en getrouw heid hij steeds het lidmaatschap der plaatselijke school commissie heeft waargenomen, maar wij willen hem toch openlijk hulde brengen voor die diensten en hem namens de burgerij van ’s Gravenhage dank zeggen voor zijne behartiging barer belangen ten aanzien van het onderwijs. Met leedwezen vermelden wij ook dat het verdienstelijke lid der plaatselijke schoolcommissie, Jhr. Mr. M. W. de Brauw, zich gedrongen heeft gevoeld zich niet meer ver kiesbaar te stellen, omdat wij de zekerheid hebben dat zijn gemis in die Commissie zal worden gevoeld. ronwelijk, B«ide geal. Mannel ijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 68