63 Als bijlage V volgt het programma der lessen. De staat der schoollokalen levert geen stof tot aanmer kingen op. In de behoefte aan goed drinkwater, waarvan in bijlage T gewag wordt gemaakt, moet tijdelijk door het aanvoeren van nortonwater worden voorzienomdat de welput voor geen verbetering vatbaar schijnt en de duin- onderwijs in haar gewoon jaarlijkse!) verslag (zie bijlage T) een zaakrijk berigt, dat ons vooral welkom was na de beschouwingendie over deze inrigting in den Gemeenteraad waren kenbaar gemaakt bij de behandeling der vraag om subsidie voor een op te rigten ambachtsschool. Volgaarne nemen wij de uitspraak der Commissie overdat het onder wijs aan deze school een heilzamen invloed uitoefent op hen die haar bezoekenen dat de leerlingen haar in den regel niet alleen met meer verkregen kennis verlatenmaar inzonderheid ook met meer algemeene ontwikkeling en beschaving. De inrigting wordt door een Directeur bestuurd, die met vier leeraren in al de vakken van onderwijs voorziet. Bij den aanvang van den tegenwoordigen leercursus be droeg het getal leerlingen 59 en derhalve weder meer dan in vorige jaren. De gemeentekas draagt alleen de kosten dezer inrigting; daar tegenover heeft zij de schoolgelden der leerlingen ge trokken. Het verslag der Commissie, belast met het afnemen van het eindexamen, waaraan 12 aspiranten deel namen, van welke negen het getuigschrift volgens de wet erlangden, volgt als bijlage U hierachter. Zoowel uit dat verslag als uit het verslag der Commissie voor de scholen van mid delbaar onderwijs blijkt voldoende van den staat van het onderwijs en evenzeer van den ijver en de bekwaamheid der docenten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 69