I y '■Ill z. h i' toezigt HH. onder- nn. 5. J II. JJ. Fabrieken. KK. LL. FF. GG. n0. 6. n°. 7. n° 8. n°. 9. MM. NN. AA. BB CC. DD. EE. n°. n°. 2. n°. 3. n°. 4. van armoede van de viering van het 25jarig bestaan der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Opgaaf betreffende de in 1872 geheerscht hebbende longziekte onder het vee. Staat der middenprijzeu en der hoeveelheden van de ter markt ge- bragte granen en vruchten. Verslag van de Kamer van Koophandel en Staat der Fabrieken. Programma der lessen voor het voorbereidend hooger onderwijs aan het Gymnasium. Verslag der Commissie van toezigt over de Koninklijke Muzijkschool. over de Academie van Beeldende Kunsten. van het Burgerlijk Armbestuur. Statistiek der zieken- en begrafenisbussen. Vei slag van het Bestuur der Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse. Statistiek van de spijsuitdeelingen. Vergelijkende staat van het debiet, der Volksgaarkeukens over de jaren 1870 en 1871. 1. Tabel omtrent den regtstreeks verleenden onderstand. de Huiszittende Armen, lett. a en d. o lett. b. Genootschappendie aan schamele armen onder stand verleenen, lett. b en c. Genootschappen tot het verleenen van stand aan behoeftige kraamvrouwen. Godshuizen enz., lett. a en d. lett.- b en c. ziekenhuizen, letter c. Instellingen tot werkverschaffing aan behoef- tigen op andere wijze dan in daartoe ingerigte werkplaatsen. Tabellen der instellingen tot voorkoming n°. 1. Banken van Leening. n". 2. Hulpbanken. n°. 3. Spaarbanken. n°. 4. Spaarkassen. Feestprogramma bij gelegenheid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 6