65 zigt (bijlage T), waarin, onder lett. B 1, het onderwijs in het algemeen, ook met het oog op de beoordeeling waaraan sedert eenigen tijd de hoogere burgerschool on derworpen werd, zeer uitvoerig is behandeld. Wij achten het minder noodzakelijk daarbij iets te voe gen, nu het Raadsbesluit van 27 Februarij 1872 beslist heeft, dat een geheel nieuw gebouw voor de hoogere bur gerschool zal worden gesticht en uit die beslissing als van zelve een nieuwe organisatie dezer belangrijke inrigting zal voortvloeijen. Daarom werden de tegenwoordige belangen toch niet voorbij geziende bijgebouwde localen werden behoorlijk in orde gebragt en in gebruik gesteld en de voorziening in bestaande behoeften bleef geenszins achterwege. Die belangen waren bovendien aan goede handen toe vertrouwd, want niemand zal beweren dat het der Com missie van toezigt voor het middelbaar onderwijs immer aan liefde en ijver ontbroken heeft, om tot bevordering van dat onderwijs krachtig mede te werken. Dat getuigenis mag men ook den heer J. Heemskerk Bz. geven, die door zijne benoeming tot lid van den Raad van State moest ophouden in deze Commissie zitting te hebben; wij bieden hem onzen dank aan voor de vele gewigtige diensten, door hem gedurende ruim acht jaren aan het middelbaar onderwijs in de gemeente bewezen. Het programma der lessen volgt als bijlage W. Aan schoolgelden werd over 1872 ontvangen de som van f 10,310 en de kosten dezer inrigting van onder wijs beliepen in het geheel 32,245.841. Over den staat van het materieel en de hulpmiddelen mogen wij gunstig berigten. De instrumenten enz.voor het onderwijs in natuurkunde en scheikunde voorhanden, wer den met zorg onderhouden en de verzameling werd uit de daarvoor jaarlijks bij de begrooting toegestane som 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 71