I 66 VI. zooveel mogelijk, aangevuld. Ook voor het teekenonderwijs bestaan de noodige modellen en teekeningen. V. Klinische Scholen. Geene. Verdere Scholen van bijzonderen aard Gymnasliekscholen. Het aantal scholen heeft in zooverre verandering onder gaan, dat bij de gemeenteschool ten westen van het Oranje- plein een gelegenheid voor onderwijs in de gymnastiek is daargesteld, met vergunning aan den onderwijzer, om van het locaal ook gebruik te maken voor particulier onderwijs. Deze school werd eerst in December 1872 geopend en daarvan kunnen derhalve nog geen bijzonder heden worden opgegeven. Het getal leerlingen, onderwijs genietende aan de gemeente-gymnastiekschoolbedroeg volgens het verslag der Commissie van toezigt, hetwelk bijlage X uitmaakt, 211 meer dan over 1871 en wel 103 betalende leerlingen en 108die kosteloos onderwijs ontvingen. Het verslag geeft aan, tot welke gemeentescholen de niet betalende leerlingen behooren. Omtrent den gunstigen staat van het onderwijs schijnt het toenemend aantal leerlingen het beste bewijs te leveren. De onderwijzer, de Heer Snel werd den 26sten Novem ber 1872 voor den tijd van drie jaren herbenoemd. Ook de inrigting van den heer Siebenhaar, die voort durend een 60tal leerlingen telt, houdt haar gunstig gevestigden naam staande. Zwemscholen. De 1ste Luitenant, Directeur der Zwemschool, heeft ons welwillend medegedeeld, dat in het afgeloopen zomer- EN STREKKING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 72