68 16 8 5 behoorden. Onder deze afdeeling hebben wij te berigten: 1°. over de Koninklijke muzijkschooldie in inrigting Van dat onderwijs werd gebruik gemaakt door 46 leer lingen, van welke tot de 1ste klasse 17 2de 3de 4de Het verslag van curatoren, dat als bijlage Y hierachter volgt en loopt over het schooljaar 1871/2, geeft de gevor derde inlichtingen omtrent den staat van het onderwijs, alsmede ten aanzien der vruchten, die het heeft opge- levèrd. Wij verheugen ons over de goede berigten, die dit verslag bevat, en zien met genoegen dat deze inrigting van lieverlede in tal van leerlingen toeneemt. Het gevolg daarvan was evenwel dat het voor deze school gebouwde huis niet meer voldoende bleek, om welke reden, zoo als reeds in het vorig verslag werd opge merkt, de huur, die met 31 December 1872 afliep, niet weder op nieuw werd aangegaan. Het in gebruik nemen van een ander locaal behoort tot een volgend verslag en zal daarin worden vermeld. Over den staat van het materieel en de hulpmiddelen voor het onderwijs, waarin steeds met een gepaste vrij gevigheid wordt voorzien, werden ons geen opmerkingen gemaakt. Het programma der lessen voor het schooljaar 1872/3 volgt als Bijlage Z. De kosten dezer inrigting bedragen over 1872 ƒ4,975.67 en aan schoolgelden werd over dat jaar de som van 15,318.92 ontvangen. n n T) n T) n r T) i VIII. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 74