69 aan 28 10 4 4 4 5 3 4 6 3 2 7 5 33 G8 170 leerlingen. het onderwijs deelnamen, en werkkring in het afgeloopen jaar geen verandering heeft ondergaan. Het verslag van de Commissie van toezigt over dezo school aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarvan aan het Gemeentebestuur wordt mede- deeling gedaan, volgt als bijlage AA achter dit verslag. Het getal onderwijzers aan de Muzijkschool verbonden bedraagt achttien en dat der leerlingen telde in het afge loopen jaar 244, hetwelk eene vermindering aanwijst van 16. Onderwijs werd verstrekt in den zang op de viool op de violoncel contrabas fluit oboë clarinet fagot den waldhoorn de trompet bazuin pauken in den solozang op het orgel in de theorie op de pianoforte Onder de leerlingen, die aan waren er in dit jaar 17 uit andere plaatsen. Ook het getal leerlingen der normaalklasse voor onder wijzers verminderde weder van 28 tot 22. In bijlage S wordt ook omtrent deze instelling verslag uitgebragt. 2°. over de ’s Gravenhaagsche Academie voor beeldende kunstenwaaraan de Gemeente weder het verhoogd subsidie van 6,100 over 1872 heeft verleend. n r n >7 D r> Y) n Y) n Y) n n n Y) y? y> y> r Y) Y) n Y) n n Y) Y) Y) Y! Y) Y) r> Y Y Y Y n n Y Y Y Y n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 75