I 70 In het getal onderwijzers aan de Akademie is geen ver andering gekomen, terwijl bij het personeel alleen deze mutatie plaats had, dat de heer Müvsken, hoofdonderwijzer in de klasse ornament die naar het buitenland vertrokken isvervangen werd door den heer M. W. Gerritsen. Het getal leerlingen, aan de Academie onderwijs genie tende, beeft over 1871/72 bedragen 267, van welke een vijftigtal de lessen gratis bijwoonde. Het oprigten van een cursus voor vrouwelijke leerlingen is gelukkig geslaagd; ongeveer 40 meisjes maakten daarvan gebruik en teekenden naar voorbeelden en pleister, terwijl sommigen ook onder wijs ontvingen in anatomie en perspectief. Wij laten het verslag van den Raad van bestuurwaaruit wij deze bijzonderheden ontleenen, als bijlage BB hier achter volgen. Omtrent de alhier aanwezige bibliothekenverzamelingen en tentoonstellingen van kunstvoortbrengselen, volksbiblio theken en leesinrigtingenmaatschappijen, genootschappen en vereenigingen ter bevordering van kunsten en weten schappen mogen wij in het algemeen volstaan met de verwijzing naar de ten dien aanzien gedane opgaven in het vorig verslag. Wij achten het toch niet onbelangrijk te vermelden dat in het afgeloopen jaar alhier de gewone driejaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters plaats had, die den 13den Mei geopend en den 23sten Junij gesloten werd. De algemeene indruk dezer ten toonstelling wasdat zijzonder het een of ander doek op te leveren waarop meer bijzonder de aandacht gevestigd werd, in het geheel het verblijdend verschijnsel van voor uitgang bij onze Nederlandsche schilders opleverde: een verschijnsel dat wij vooral bij de jonge kunstenaars met genoegen opmerkten. Gouden medailles werden uitgereikt aan de schilders

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 76