71 te ’s Gravenhage. Door het drukke bezoek der tentoonstelling sloot de rekening der Commissie van beheer met een overschot van ƒ1,126.63, welke som in de Gemeentekas werd gestort. Verder werd alhier nog een tentoonstelling van eenige schilderijen gehouden door den kunstschilder Conrad Hoeck, aan wien daarvoor een gedeelte der groote zaal in de Teekenakademie werd afgestaan. Niet onvermeld mogen wij laten, dat de Mannen-zang- vereeniging Cwcilia, die zich in de laatste jaren meerma len bij het houden van concours gunstig had doen kennen bij een te Parijs gehouden concours een eersten prijs ver wierf, zoowel voor de voordragt van een beoefend muzijk- stuk als voor het zingen van een haar onbekende compositie. Men heeft zich beijverdden leden dier vereeniging bij hun terugkeer uit Parijs door een plegtige ontvangst de be langstelling der ingezetenen te toonen in de behaalde zege. De directie van den Franschen schouwburg werd in 1872 op nieuw toevertrouwd aan den heer Emile Marck en die van het Hollandsche tooneel aan den heer J. C. Valois. Uit hoofde de verbouwing van den schouwburg te Amsterdam het onmogelijk maakte, gedurende dit sai- zoen voor het Fransche operagezelschap de voordeelen te genieten van het geven van voorstellingen in dat locaal en dat gemis de directie onaannemelijk deed zijn, had de Raad voor 1872/3 aan de directie van den Franschen schouwburg een subsidie toegekend van f 12000. De schouwburg werd bovendien eenmaal ’s maands afge- L. Apol W. C. Nakkbn H. Valkenburg Th. Franck en aan den beeldhouwer F. Barzaghi te Milaan. n Amsterdam. Brussel. n n r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 77